مواد مخدر را به اعتبارات متعددی می توان طبقه بندی کرد. مثلا اگر آنها را به طبیعی، نیمه مصنوعی و مصنوعی گروه بندی کنیم، یا از نظر تاریخ کشت یا آشنایی بشر با آنها، کشف و ساخت دسته بندی کنیم، یا در دو گروه، یعنی گروه مواد مخدری که مصرف پزشکی دارد. یا گروه مواد مخدری که مصرف پزشکی ندارد، دسته بندی شوند، همه درست بوده، ولی در عین حال هیچیک طبقه بندی یا تعریفی جامع و مانع نمی باشند. اگر چه متخصصیــن، طبقه بندی هایی از جنبه های علمی و تجربی ارائه داده اند ولی بهترین نوع گروه بندی از طرف سازمان بهداشت جهانی به عمل آمده که طبقه بندی مواد از جهت تاثیر آنها بر انسان است . این طبقه بندی به صورت زیر می باشد: 

 

 □  توهم زاها (Hallucinations)

 □  کانابیس یا شیره گیاه شاهدانه (CANNABIS)

 □  مواد مخدر

 □  سستی زاها (مسکنها – خواب آورها)

  آرام بخش ها

 □  چسب و مواد فرار (مواد استنشاقی)

 □  محرک ها

 □  الکل ، توتون و قهوه = (Neglected Invisible Drugs)

  

انواع مواداعتیاد آور  

  □  تریاک (Opium)

 □  مورفین (Morphine)

 □  هروئین ( Heroin)

 □  متادون (Methadone)

 □  ماری جوانا

 □  حشیش

 □  کوکایین وکراک

 

  □  توتون و دخانیات (نیکوتین Nicotine)

 □  قهوه (کافئین)

 □  ال.اس.دی (LSD)

 □  4- برومو 5,2 دی متوکسی فنتیلامین

 □  اکستاسی (MDMA)

 □  داروهای تجویزی (Prescription Drugs)

 □  الکل (Alcohol)