اخبار 

اولین جلسه هماهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سال جاری با شرکت تشکلهای مردم نهاد فعال در عرصه پیشگیری ودرمان در محل دبیر خانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تشکیل شد. درابتدای جلسه جناب آقای آقایی جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به جایگاه ونقش تشکلهای مردم نهاد در برنامه های پیشگیری ودرمان اعتیاد اشاره کرد وافزود:تشکلها بعنوان بازوی قدرتمند سازمانهای دولتی به شمار می آیندکه درصورت برنامه ریزی بهینه می توانند نقش عمده ای در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشند.ایشان لزوم آسیب شناسی تشکلها را یادآور شده وافزودند باید در ابتدا توانمندی تشکلها در حوزه های کاری ایجاد،تا بتوانند به نحو احسن وظایف خود را انجام دهند...

ایشان به لزوم ارزیابی ورتبه بندی فعالیت تشکلها تاکید واختصاص اعتبارات رامنوط به ارائه فعالیت تشکلها عنوان نمودند. در ادامه جلسه آقای حسن علیزاده پروین مسئول موسسه فرهنگی هنری قیزیل قلم نیز با اشاره به این موضوع که جایگاه علمی وعملی تشکلهای مردم نهاد تا کنون مشخص نشده است گفت:مهمترین دغدغه ای که تشکلهای مردم نهاد هنوز هم با آن مواجه هستند وعلی رغم جلسات متعدد هماهنگی با دستگاههای مسئول در امر تشکلهای مردم نهاد متاسفانه هنوز جایگاه علمی وعملی این نهاد های مردمی مشخص نشده است ایشان در پایان به تداوم جلسات هماهنگی با تشکلها تاکید کرد. در ادامه جلسه آقای دکتر قربانی مسئول موسسه روان سلامت پژوه نیز به گروه بندی تشکلهای در حوزه ها ومحیطهای مختلف اشاره کرد وگفت:برای جلوگیری از موازی کاری وتوان افزایی تشکلهای غیر دولتی که در زمینه های مختلف فعالیت می کنند باید گروه بندی صورت گیرددر ادامه جلسه خانم باهر مسئول موسسه شمیم مهرگان با تاکید بر هماهنگی وتعامل تشکلها گفت:تعامل وهمفکری تشکلهای مردم نهاد لازم وضروریست وباعث می شود خروجی مناسبی را داشته با شیم و با استفاده از تخصص هر یک از تشکلها در سطوح مختلف میتوانیم یک پروسه منظم را جهت نیل به اهداف پیشگرانه و درمان مدار دنبال کنیم دکتر عطاری مسئول موسسه شمس تبریز با تاکید بر حضور نماینده تشکل ها در جلسه عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر واستفاده از مهارتهای NGOهای مردم نهاد گفت:شناسایی توانمندی تشکلهاوشناخت اینکه تشکلها در چه زمنیه هایی می توانند فعالیت کنندوحوزه کاریشان چیست؟خود عامل مهمی است برای دست یابی به هدف مشترک است در این جلسه آقای منصوری مسئول کمیته اطلاع رسانی انجمن معتادان گمنام با تشرح اقدامات انجام شده توسط این انجمن اشاره کرد وگفت:انجمن معتادان گمنام با 48 گروه در استان آذربایجان شرقی وبا برگزاری 256 جلسه بهبودی برای 2500نفر در هر هفته وبرگزاری 3 جلسه کارگاه آموزشی در سطح استان اقدام نموده است.ومشکل فعلی ما کمبود مکان برگزاری جلسات است که این امر با همکاری شورا تا حدود زیادی برطرف شده ولی با توجه به افزایش روز افزون مددجویان،نیازمند مکان جدید هستیم.